Regulamin

§1.

 

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów treści cyfrowych w zakresie Szkolenia Internetowego, udostępnianego za pośrednictwem sieci Internet w ramach projektu #holdtheline Academy przez SpecBrands.pl Jacek Wróblewski ul. Warszawska 44-50/131B, 95-200 Pabianice, NIP 7311887351

  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych w ramach #holdtheline Academy.

§2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – SpecBrands.pl Jacek Wróblewski ul. Warszawska 44-50/131B, 95-200 Pabianice, NIP 7311887351

Usługobiorca – Jednostka Samorządu Terytorialnego/Jednostka Organizacyjna lub osoba fizyczna, która wykupiła dostęp do udostępnionego w zasobach Serwisu szkolenia Internetowego.

Serwis – platforma szkoleniowa #holdtheline Academy zawierająca płatne Szkolenia Internetowe w formie treści cyfrowych.

Szkolenie Internetowe – elektroniczny zapis szkolenia (treść cyfrowa) dostępny przez łącze internetowe. Szkolenie Internetowe umożliwia wysłuchanie i obejrzenie lekcji z zakresu, który został zaprezentowany w tytule szkolenia umieszczonym na stronie internetowej www.szkolenia.holdtheline.pl, udostępnionej przez Usługodawcę. Treść szkolenia nie jest opinią prawną, nie jest wiążącą interpretacją przepisów, a stanowi merytoryczne omówienie problemu wg. aktualnego stanu prawnego, wiedzy i doświadczenia Wykładowcy.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń Internetowych. Czynność ta polega na wpisaniu odpowiedniego loginu i hasła

Login – adres e-mail Usługobiorcy niezbędny do rejestracji, poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Usługobiorcy), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych

§3.

 

  1. Do uczestnictwa w Szkoleniu Internetowym niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

§4.

 

  1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w Serwisie (Szkolenia Internetowe) stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.

  1. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach Internetowych, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę na użytek własny.

  1. Usługobiorca zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować Szkoleń (ich treści) Internetowych osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do nich.

  1. W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy do zapisów §4 pkt 3. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.

§5.

 

  1. Cena dostępu do Szkolenia Internetowego podana na stronie Serwisu jest ceną wiążącą.

  1. Ceny są podawane w wartości brutto (z 23% VAT).

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych Usługobiorców, którzy dokonują zakupu dostępu do Szkolenia Internetowego. 

  1. Zapłata za Szkolenie Internetowe obejmuje okres 180 dni dostępności szkolenia, liczony od dnia zakupu.
  2. Dostępne są następujące formy płatności:  karty płatnicze Visa, Visa Electron,
   Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; szybki przelew elektroniczny, BLIK, przelew na konto bankowe.
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayNow (mBank S.A.)

§6.

 

  1. Usługobiorca, który chce skorzystać ze szkolenia on-line/Internetowego, dokonuje zakupu wybranego szkolenia na stronie www.szkolenia.holdtheline.pl

  1. W formularzu adresowym Usługobiorca musi podać niezbędne dane do zrealizowania zamówienia. W przypadku chęci otrzymania FV VAT na firmę, Usługobiorca zaznacz odpowiedni “checkbox”, który otwiera dodatkowe pola do uzupełnienia danych firmowych. 

  1. Usługodawca potwierdza mailowo fakt otrzymania zamówienia. W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Usługobiorca otrzymuje wszystkie niezbędne informacje, na podstawie których uzyskuje dostęp do Szkolenia Internetowego.

  1. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Szkolenia Internetowego, a korzystanie z niego uzależnione jest wyłącznie od woli Usługobiorcy – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie, przez okres wynoszącym 180 dni liczony od chwili zakupu.

§7.

 

  1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do Serwisu przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Usługobiorców. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do Szkoleń Internetowych, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.

  1. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu. 

§8.

 

  1. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie Szkoleniu Internetowym, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą otrzymanego loginu i ustalonego przez siebie hasła.

  1. Uczestnik ma dostęp do Szkolenia Internetowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 Regulaminu. Czas i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.

  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń Internetowego i udostępnionych materiałów.

  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

  1. Usługobiorca ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z Serwisu, poprzez usunięcie utworzonego przez siebie konta. W przypadku usunięcia konta przez Usługobiorcę, opłata za udział w szkoleniu Internetowym nie podlega zwrotowi w całości ani w części
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

  1. Usługobiorca/konsument traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych, które nie są udostępnione na trwałym nośniku danych jeśli zaloguje się do kursu online przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie, który by mu przysługiwał oraz wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenia odpowiedniego “checkboxa” na etapie składania zamówienia. 

§9.

 

  1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI

  1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia na zakup dostępu do Serwisu.

  1. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zrealizowania zamówienia na zakup dostępu do Serwisu, to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.

  1. Dane osobowe, o których mowa powyżej, nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.

  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca  SpecBrands.pl Jacek Wróblewski ul. Warszawska 44-50/131B, 95-200 Pabianice, NIP 7311887351. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych – wszelkich informacji odnośnie przetwarzania danych udziela się numerem telefonu: 512 021 336

  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie.

  1. Dane osobowe Usługobiorcy i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako Uczestnika szkolenia są niezbędne dla celów realizacji umowy i wykonania usługi udostępnienia Szkolenia Internetowego. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia – uczestnictwa w Szkoleniu Internetowym.

  1. Usługobiorca ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.

  1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.

  1. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do Serwisu.

§10.

 

  1. Usługobiorca dokonując zakupu on-line wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin bonu 100 PLN do sklepu specbrands.pl na produkty marki #holdtheline.

Definicje.

 1. Wydawca – SPECBRANDS.PL JACEK WRÓBLEWSKI, NIP 7311887351, REGON 100466043, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Warszawska 44-50/131B, Pabianice, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@specbrands.pl

 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.specbrands.pl

 3. Bon rabatowy  – rabat o indywidualnym kodzie, którego wartość jest równa wartości 100 PLN brutto uprawniający Użytkownika do jego realizacji i odebrania rabatu na zakup o określonej wysokości w Sklepie Wydawcy. 

 4. Użytkownik – posiadacz Bonu rabatowego 

 5. Unikalny Kod Rabatowy – kod przesłany do Użytkownika w wiadomości e-mail,  który jest konieczny do uzyskania rabatu. 

Postanowienia ogólne. 

 1. Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów Produktów w Sklepie za pomocą Bonów rabatowych.. 

 2. Bon rabatowy otrzymany w ramach zakupu szkolenia Akademii Holdtheline ma wartość 100,00 PLN brutto.

 3. Bon rabatowy zostanie przesłany drogą majlową do Nabywcy kursu w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia. 

 4. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony po wydaniu Bonu Rabatowego do nabycia wybranych produktów z oferty Sklepu w okresie 30 dni od jego wydania w wysokości wartości nabytego Bonu.

 5. Bon rabatowy  w żadnym przypadku nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości, ani w części oraz nie podlega zwrotowi, gdyż kod generowany jest jednorazowo.

 6. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu Bonu Rabatowego.  

 7. Bon rabatowy  jest ważny  przez okres 30 dni od momentu wydania, ustalonego na podstawie punktu 6 (wygenerowania kodu rabatowego). Po upływie tego okresu Bon rabatowy traci ważność, a Nabywca lub Użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych. 

Korzystanie Bonu rabatowego. 

  1. W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Produktów korzystając z przyznanego Bonu rabatowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Wydawcy za Produkty w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość 100 PLN brutto. 

  2. Wykorzystanie Bonu rabatowegoj oznacza rabat w wysokości 100 PLN brutto. Produkty wydawane są w cenie pomniejszonej o kwotę rabatu wynikającego z realizacji Bonu rabatowego, jednak kwota na dokumencie sprzedaży nie może być mniejsza niż 0,01 zł (jeden grosz). 

  3. Przy realizacji Bonu rabatowego podczas zakupu minimalna wartość koszyka musi wynosić 500 PLN brutto, poniżej tej  kwoty Bon rabatowy nie działa.

  4. Bon rabatowy  nie może być realizowany częściowo. 

  5. Przy jednym zamówieniu można użyć tylko jednego Bonu rabatowego.

  6. Bon rabatowy można wykorzystać jedynie na zakup produktów marki #holdtheline. 

 Regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2023 r. 

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu